PHÒNG GD-ĐT ĐỨC PHỔ                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRÂN                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
          Số: 12/QĐ-Tr.MNTT                                                               Đức Phổ, ngày 29  tháng 9 năm 2017.
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập các Tiểu ban hoạt động năm học: 2017-2018
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN ĐỨC PHỔ
- Căn cứ vào điều lệ trường Mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
          - Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện năm học 2017– 2018 của trường  mầm non Thị trấn Đức Phổ;
          - Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng giáo viên ngày 23/9/2017 để thực hiện những nội dung chuẩn bị cho năm học 2017-2018.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Thành lập các Tiểu ban hoạt động gồm có :
1. Bà Lê Thị Phương                 ( HT):     Phụ trách chung
2. Bà Võ Thị Ánh Nguyệt         ( PHT):   Phụ trách chuyên môn Mẫu giáo               
 3. Bà Trương Thị Diệp              (PHT):    Phụ trách chuyên môn Nhà trẻ và bán trú  
4. Bà Trương Thị Xuân Nương   (TT) :      Ủy viên, phụ trách Tổ Nhà trẻ, Mẫu giáo
5. Bà Huỳnh Thị Thu Sương      (TT)       Uỷ viên, phụ trách Tổ Văn phòng
6. Bà Nguyễn Thị Lựu                 (TP):      Ủy viên, phụ trách Tổ Nhà trẻ, Mẫu giáo
7. Võ Thị Kim Mến                    ( BCHCĐ): Uỷ viên, phụ trách Công đoàn
8. Bà Huỳnh Thị Thanh Lê        ( BT ĐTN): Ủy viên  (Công tác ĐTN)
9. Bà Huỳnh Thị An                   ( Thư ký hội đồng)
10. Bà Mai Thị Cẩm Giang          (GV):         Ủy viên  (Công tác Văn nghệ)
11.Bà Phạm Thị Thuỳ Trâm        (GV) :        Ủy viên  (CNTT)
Và các giáo viên có danh sách kèm theo.
Điều 2: Các thành viên có tên trên thực hiện nhiệm vụ kể từ ngày ra Quyết định đến hết năm học
Điều 3: Nay, trường công bố Quyết định để các ông bà hoạt động theo đúng chức năng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
                                                                                                                               
 

Nơi nhận :                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
-    Như Điều 1;
-    Lưu VP.
 
                                                                                                                                                          Lê Thị Phương
 
 
 
 
           PHÒNG GD-ĐT ĐỨC PHỔ                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRÂN                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁC TIỂU BAN HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2017-2018
(Kèm theo QĐ số 12 /QĐ-MNTT ngày 29/9/2017)
 
BAN HOẠT ĐỘNG NGƯỜI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GHI CHÚ
Phụ trách các tiểu ban:      
1.CNTT: Trương Thị Xuân Nương  Trưởng ban –Mảng CNTT  
  Phạm Thị Thuỳ Trâm Phụ trách các phần mềm CNTT  
2.Phụ trách Website nhà trường:
-Trưởng ban biên tập
-PhóTrưởng ban biên tập
-Phạm Hồng Nga
-Nguyễn Thị Sương
- Phạm Thị Thuỳ Trâm
-Võ Thị Kim Mến
- Nguyễn Thị Xuân Trang
- Hồ Thị Tiết
 
- Hiệu trưởng
- P.Hiệu trưởng
 
VT
YT
GV
GV
GV
GV
 
Phụ trách chung
Phụ trách quản trị Website
 
Ban biên tập - K.Thuật
Ban biên tập - K.Thuật
Ban biên tập - viết bài
Ban biên tập - viết bài
Ban biên tập - viết bài
Ban biên tập - viết bài
 
3.Văn nghệ Mai Cẩm Giang Trưởng ban  
  Huỳnh Thị Thanh Lê                 Thành viên  
4.TDTT Trương Thị Xuân Nương Trưởng ban  
  Châu Phương Nhung Thành viên  
  Nguyễn Thị Ngọc Duyên Thành viên  
5.Phụ trách lao động: Hồ Thị Tiết Trưởng ban Lao động  
  Nguyễn Thị Diệu Huyền Thành viên  
                                                                                               
 
                                                                                 Đức Phổ, ngày 29 tháng 9 năm 2017          
                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                                               Lê Thị Phương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           PHÒNG GD-ĐT ĐỨC PHỔ           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRÂN                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÔNG TÁC KĐCLGIÁO DỤC 2017
(Kèm theo QĐ số 12/QĐ-Tr. MNTT ngày 29/9/2017)
 
I. BAN CHỈ ĐẠO - PHỤC VỤ:
 
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
  1.Lê Thị Phương HT Phụ trách chung
2.Võ Thị ánh Nguyệt PHT Quản lý - Điều hành
3.Trương Thị Diệp PHT Quản lý - Điều hành
4.Võ Thị Kim Mến BCHCĐ Điều hành - Thư ký
5.Trương T. Xuân Nương Tổ trưởng chuyên môn Tổng hợp
6. Phạm Hồng Nga Thư viện Phục vụ
7. Nguyễn Thị Sương Y tế Phục vụ
8. Huỳnh Thị Thu Sương Kế toán Phục vụ
 
                                                                                       
 
                                                                                                        Đức Phổ, ngày 29 tháng 9 năm 2017          
                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                                                              Lê Thị Phương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       PHÒNG GD-ĐT ĐỨC PHỔ                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRÂN                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC 2017
(Kèm theo QĐ số 12/QĐ-MNTT ngày 29/9/2017)
 
 
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
  1.Lê Thị Phương  HT Phụ trách chung
2.Võ Thị ánh Nguyệt PHT Điều hành
3. Nguyễn Thị Sương Nhân viên y tế Nhập máy
4. Trần Thị Bích Truỷ Giáo viên Thư ký
5. Châu Phương Nhung Giáo viên Tổng hợp
6.Phạm Hồng nga Văn Thư Phục vụ
8. Huỳnh Thị Thu Sương Kế toán Phục vụ
 
                                                                                                  
 
                                                                              Đức Phổ, ngày 29 tháng 9 năm 2017          
                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                                 Lê Thị Phương