PHÒNG GD&ĐT ĐỨC PHỔ
TRƯỜNG MN THỊ TRẤN
Số: 12/KH- Tr.MNTT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
      Đức Phổ, ngày 21 tháng 9 năm 2017
KẾ HOẠCH
KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
Năm học: 2017-2018
          Căn cứ chỉ thị 3399/CT-BGD&ĐT ngày 16/8/2010 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014 và chương trình thanh tra của thanh tra Bộ Giáo dục & Đào tạo;
          Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Hướng dẫn số 644/PGD&ĐT ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT về Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018
Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, Trường Mầm non Thị trấn Đức Phổ đề ra kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018 như sau:
          A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
 Công tác kiểm tra nội bộ nhà trường là một hoạt động quản lý thường xuyên của nhà trường, là một yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới quản lý hiện nay. Công tác kiểm tra nội bộ nhằm giúp nhà trường tìm ra những biện pháp đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra; góp phần hoàn thiện, củng cố và phát triển nhà trường.
          Công tác kiểm tra nội bộ phải đảm bảo tính đại trà, toàn diện, trực tiếp các nội dung và đối tượng trong nhà trường. Đối với giáo viên, thông qua việc kiểm tra theo kế hoạch hoặc kiểm tra thường xuyên, nhà trường đánh giá được thực trạng năng lực của mỗi cá nhân từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước hoàn thiện năng lực sư phạm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với các tổ chức, bộ phận trong nhà trường, thông qua việc kiểm tra các nội dung, đối chiếu với các quy định để hiệu trưởng đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ, từ đó điều chỉnh kế hoạch, tư vấn, thúc đẩy các cá nhân, tập thể tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao; Hiệu trưởng tự kiểm tra và tự điều chỉnh quá trình công tác góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao của nhà trường
          B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
          I. Nội dung, chỉ tiêu:
          1. Kiểm tra hoạt động chuyên môn:
          a.  Kiểm tra chuyên môn:
          + Nội dung:
- Kiểm tra phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành quy chế chuyên môn, nội quy nhà trường.
- Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vân động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ hai không”, cuộc vận động “ mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “ Xây dựng môi trường thân thiện – Học sinh tích cực”
- Việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy:
+ Việc thực hiện quy chế chuyên môn: Kiểm tra hồ sơ sổ sách và các hồ sơ khác có liên quan của giáo viên, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác soạn giảng.
+ Kiểm tra giờ lên lớp: dự tối đa 2 tiết, phân tích đánh giá, xếp loại giờ dạy.
- Thực hiện nhiệm vụ được giao: công tác chăm sóc trẻ: Việc vận động duy trì sỉ số, trang trí lớp, công tác vệ sinh, chuyên đề phát triển vận động và lồng ghép các chuyên đề khác.
- Công tác kiêm nhiệm khác của giáo viên…
Chỉ tiêu:  kiểm tra chuyên môn 17/34 giáo viên.
          b.  Kiểm tra chuyên đề:
+ Nội dung: Kiểm tra việc thực hiện Quy chế chuyên môn, Kiểm tra Hồ sơ sổ sách, Kiểm tra công tác chủ nhiệm, kiểm tra việc trang trí lớp, góc, vệ sinh môi trường, vệ sinh thân thể trẻ, việc duy trì sĩ số học sinh, việc sử dụng, bảo quản đồ dùng, đồ chơi, vở của học sinh; chuyên đề phát triển vận động.
+ Chỉ tiêu: 17/34 giáo viên
          2. Kiểm tra hoạt động Tổ chuyên môn:
- Kiểm tra nền nếp quản lý của Tổ trưởng.
- Kiểm tra hồ sơ tổ, nền nếp sinh hoạt của tổ, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ của tổ.
- Kiểm tra chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ.
- Kiểm tra việc thăm lớp, dự giờ.
+ Chỉ tiêu: Đảm bảo kiểm tra định kỳ 2 lần/năm.
          3. Kiểm tra hoạt động của lớp:
- Nội dung: kiểm tra việc thực hiện nội quy của học sinh, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp; việc bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học; việc duy trì sĩ số học sinh, việc rèn nề nếp thói quen cho trẻ.
- Chỉ tiêu: Kiểm tra 17/17 lớp.
          4. Kiểm tra các hoạt động phục vụ dạy - học:
- Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy và học.
- Kiểm tra việc sử dụng cơ sở vật chất, xây dựng môi trường xanh- sạch- đẹp. Việc bảo quản và sử dụng tranh thiết bị, đồ dùng học tập, đồ chơi của nhóm, lớp. Việc thực hiện các loại vở của học sinh, bảo quản hồ sơ sổ sách.
- Kiểm tra 17/ 17 lớp.
          . Kiểm tra bếp ăn, nhân viên cấp dưỡng:
          - Kiểm tra việc chế biến món ăn hàng ngày, vệ sinh bên trong và ngoài khu vực bếp ăn.
          - Kiểm tra trang phục nhân viên, giấy khám sức khoẻ định kì, vệ sinh cá nhân trong giờ làm việc.
          - Kiểm tra việc thực hiện qui trình bếp ăn một chiều.
          - Kiểm tra việc bảo quản cơ sở vật chất bếp ăn.
          - Kiểm tra lịch trực bếp và việc bảo quản thực phẩm tại bếp ăn.
          - Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện thực đơn thay đổi theo tuần, mùa
          6. Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, việc thực hiện chủ đề của năm học:
- Nội dung: Kiểm tra việc thực hiện cam kết của giáo viên đã đăng ký từ đầu năm học.
- Kiểm tra 34/34 giáo viên.
- Đưa nội dung lồng ghép vào các đợt kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất.
          II.  Biện pháp thực hiện:
- Để thực hiện có kết quả những nội dung, chỉ tiêu công tác kiểm tra nội bộ nêu trên, sau đây là những biện pháp thực hiện:
- Kế hoạch hoá công tác kiểm tra thông qua kế hoạch, nội dung, lực lượng kiểm tra, thời gian kiểm tra.
- Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non, tổ chức lực lượng kiểm tra gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Thanh tra nhân dân, công đoàn cơ sở, tổ trưởng chuyên môn cùng tham gia vào việc kiểm tra nội bộ.
-  Xây dựng tiêu chí đánh giá là những chuẩn mà dựa vào đó kiểm tra xem xét đối chiếu kết quả  các hoạt động trong thực tế của giáo viên.
- Áp dụng linh hoạt những vấn đề sau:
*  Về nguyên tắc:
+ Giáo viên chấp hành triệt để đối với quyết định kiểm tra của Hiệu trưởng.
+ Kế hoạch công tác kiểm tra gắn với kế hoạch của nhà trường. Đảm bảo cho việc kiểm tra có hiệu quả.
+ Kiểm tra không thiên vị hay thành kiến vì tình cảm cá nhân, kiểm tra đánh giá đúng hoàn cảnh, kết quả, nguyên nhân của sự việc, không thêm, bớt bất cứ vấn đề gì, công bằng, dân chủ, kiểm tra với thái độ nghiêm túc.
* Về phương pháp:
+ Xác định đối tượng kiểm tra, xác định điều kiện, hoàn cảnh tự nhiên của đối tượng hoạt động.
+ Xác định rõ mục đích, nhiệm vụ kiểm tra.
+ Ghi chép lại diễn biến và kết quả hoạt động, xây dựng hệ thống câu hỏi thăm dò đối tượng về trình độ nhận thức vấn đề, kỹ năng phân tích, tôn trọng ý kiến đúng của giáo viên tránh sự đấu khẩu.
+  Phân tích kết quả trên trẻ, sản phẩm của trẻ. Đánh giá hồ sơ nhằm đánh giá chất lượng chăm sóc từng giai đoạn.
+ Tham khảo quần chúng: Trưng cầu ý kiến, thu thập ý kiến phụ huynh, quần chúng để đánh giá.
- Lưu giữ kết quả kiểm tra, chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm của giáo viên giúp họ phát huy những mặt mạnh, khắc phục những mặt yếu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Đồng thời người quản lý có thể điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hoặc phương hướng chỉ đạo của mình cho phù hợp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Ban kiểm tra nội bộ có trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trên theo yêu cầu của Hiệu trưởng; báo cáo công tác kiểm tra theo qui định.
Ngoài các hoạt động nêu trên, trong quá trình thực hiện Kế hoạch, tùy tình hình thực tế, Ban kiểm tra nội bộ đề xuất điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- Các tổ CM, tổ văn phòng(để t/h);
- Lưu: VT.                                                                             
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Lê Thị Phương